Algemene voorwaarden

 1. Toepassingsgebied

  De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op contracten voor de huur van kampeerplaatsen of huuraccommodaties en alle andere diensten die in dit verband voor de kampeerder worden geleverd door Campinggarten Wahlwies, eigenaar Andrea Knaust.

 2. Sluiting van het contract

  Het contract komt effectief tot stand wanneer de mondelinge of schriftelijke aanvraag van de gast door Campinggarten Wahlwies wordt geaccepteerd. Het staat Campinggarten Wahlwies vrij om de mondelinge aanvaarding schriftelijk aan de gast te bevestigen.

 3. Voorziening / Aankomst / Vertrek

  Het aanbieden van kampeerplaatsen en huuraccommodaties is uitsluitend bedoeld voor accommodatiedoeleinden.

  De gast maakt geen aanspraak op het ter beschikking stellen van een specifieke standplaats, tenzij dit uitdrukkelijk in tekstvorm is overeengekomen.

  Gereserveerde staanplaatsen en huuraccommodaties zijn beschikbaar voor gasten vanaf 14.30 uur op de dag van aankomst (kan variëren afhankelijk van het seizoen) en tot 11.30 uur op de dag van vertrek. Een vroegere aankomst of later vertrek dan hierboven vermeld is alleen mogelijk op afspraak en afhankelijk van de vorige of volgende bezetting en geeft Campinggarten Wahlwies het recht om de gast een extra gebruiksvergoeding in rekening te brengen.

  Tenzij uitdrukkelijk een latere aankomsttijd is overeengekomen, heeft Campinggarten Wahlwies het recht om gereserveerde staanplaatsen en huuraccommodaties na 18.00 uur aan andere partijen toe te wijzen om schade tot een minimum te beperken.

 4. Diensten, prijzen, betaling

  De prijzen voor accommodatiediensten op Campinggarten Wahlwies zijn gebaseerd op de contractuele overeenkomst of de op dat moment geldende prijslijst van Campinggarten Wahlwies.

  De overeengekomen prijzen zijn inclusief de belastingen en lokale heffingen die van toepassing zijn op het moment dat het contract wordt afgesloten. Lokale belastingen die door de huurder verschuldigd zijn volgens de betreffende gemeentewet, zoals toeristenbelasting, worden niet noodzakelijkerwijs vermeld.

  In het geval van een wijziging van de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde of de invoering, wijziging of afschaffing van lokale belastingen op het voorwerp van de prestatie na het sluiten van het contract, behoudt Campinggarten Wahlwies zich het recht voor om de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. In het geval van overeenkomsten met consumenten geldt dit alleen als de periode tussen het sluiten en het uitvoeren van de overeenkomst langer is dan vier maanden.

  De prijslijst van Campinggarten Wahlwies kan voortdurend worden bijgewerkt. De bijgewerkte prijzen vervangen de eerder geldende prijzen en worden onderdeel van dit contract.

  Tenzij anders overeengekomen, dienen alle facturen van Campinggarten Wahlwies onmiddellijk na ontvangst te worden betaald. De betaling moet uiterlijk op de dag van vertrek voldaan zijn. In geval van betalingsverzuim zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

 5. Terugtrekking uit het contract (annulering)

  De gast kan zich terugtrekken uit het contract (omboeking of annulering) als een overeenkomstig terugtredingsrecht uitdrukkelijk is overeengekomen, een wettelijk terugtredingsrecht bestaat of Campinggarten Wahlwies uitdrukkelijk instemt met de annulering van het contract.

  De contracterende partijen kunnen een datum overeenkomen waarop de huurder het contract kosteloos kan opzeggen.

  Indien er geen herroepingsrecht is overeengekomen of reeds is verlopen, bestaat er ook geen wettelijk herroepings- of annuleringsrecht en indien Campinggarten Wahlwies niet instemt met een annulering van het contract, dient de gast de contractueel overeengekomen prijs uit het contract aan Campinggarten Wahlwies te betalen.

  Tenzij anders is overeengekomen, kunt u tot 10 dagen voor aankomst kosteloos annuleren. In het geval van korte termijn annuleringen, no-shows, late aankomsten of vroegtijdig vertrek, behoudt Campinggarten Wahlwies zich het recht voor om annuleringskosten tot het bedrag van de huursom van de contractueel overeengekomen prijs in rekening te brengen. Het huurverlies en de extra kosten die op deze manier worden berekend, kunnen worden verminderd door opnieuw te verhuren of kosten te besparen.

  Campinggarten Wahlwies heeft het recht om zich terug te trekken uit het contract om objectief gerechtvaardigde redenen, in het bijzonder als:

  • een met de gast overeengekomen vooruitbetaling of borgsom niet is betaald, zelfs niet nadat een redelijke respijtperiode is verstreken;
  • overmacht of andere omstandigheden waarvoor Campinggarten Wahlwies niet verantwoordelijk is, het onmogelijk maken het contract na te komen;
  • opzettelijk werd geboekt met misleidende of valse informatie of verzwijging van belangrijke feiten; bijv. met betrekking tot de identiteit, solvabiliteit of het doel van het verblijf;
  • er een redelijke reden is om aan te nemen dat het gebruik van de dienst de goede werking van het bedrijf, de veiligheid of de publieke reputatie van Campinggarten Wahlwies in gevaar kan brengen, zonder dat dit kan worden toegeschreven aan het toepassingsgebied;
  • het doel of de reden van het verblijf onwettig is;
  • er grove overtredingen van de sitevoorschriften zijn.

  Indien Campinggarten Wahlwies het contract terecht annuleert, heeft de gast geen recht op schadevergoeding.

 6. Aansprakelijkheidsclaims, verjaring

  Campinggarten Wahlwies is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar, de eigenaar of haar plaatsvervangers als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, voor schade opzettelijk veroorzaakt of door grove nalatigheid en voor schade als gevolg van het opzettelijk of grof nalatig schenden van typische contractuele verplichtingen. Verdere schadeclaims zijn uitgesloten.

  Mocht er zich een fout of defect voordoen in een dienst van Campinggarten Wahlwies, dan zal deze zich inspannen om de situatie te verhelpen zodra zij hiervan op de hoogte is of na een onmiddellijke klacht van de gast. De gast is verplicht om redelijke inspanningen te leveren om de verstoring te verhelpen en eventuele schade tot een minimum te beperken.

  Campinggarten Wahlwies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor achtergelaten voorwerpen, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid. Hetzelfde geldt in het geval van verlies van of schade aan spullen die door de gast en/of derden zijn meegebracht.

  De gast is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door hemzelf of door derden die op zijn initiatief gebruik hebben gemaakt van de diensten van Campinggarten Wahlwies. Storingen in de ter beschikking gestelde technische apparatuur worden voor zover mogelijk onverwijld verholpen. Inhouding of vermindering van betalingsverplichtingen in dit verband is uitgesloten.

 7. Gegevensbescherming

  De aan Campinggarten Wahlwies verstrekte persoonlijke gegevens worden in het kader van het doel van het contract elektronisch verwerkt, opgeslagen en doorgegeven. Het wordt niet doorgegeven voor andere doeleinden.

  Bovendien worden de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming nageleefd bij het verzamelen van gegevens. Meer details vindt u in het privacybeleid waarnaar wij verwijzen.

  De Campinggarten Wahlwies maakt af en toe beeld- en geluidsopnamen voor publicatiedoeleinden. Indien de gast, zijn medereizigers of zijn eigendommen herkenbaar zijn en niet op de centrale voorgrond worden belicht, verplicht de gast zich, mede namens zijn (minderjarige) medereizigers, om bij het sluiten van de huurovereenkomst zonder verdere uitleg toestemming te geven voor het gebruik van de opnamen.

 8. Slotbepalingen

  De contracttaal is Duits. Het Duitse recht is van toepassing. De plaats van vervulling is de locatie van Campinggarten Wahlwies.

  Campinggarten Wahlwies behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen met werking voor de toekomst, zonder enige verplichting om de gast hiervan op de hoogte te stellen.

  Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De wettelijke bepalingen zijn van toepassing.

4

Pasen volgeboekt

Helaas zijn we volgeboekt voor het Paasweekend – hopelijk heeft u op tijd geboekt of bent u geïnteresseerd in een andere reisperiode!